Quantcast

Stiri

Tot ce trebuie stii despre programul Casa Verde 2016

Tot ce trebuie stii despre programul Casa Verde 2016

CASA VERDE 2016. În prima zi a perioadei de depunere a dosarelor de finantare pentru persoane fizice în Programul Casa Verde Clasic 2016 au fost depuse, la nivel national, 3.748 de dosare în valoare de aproximativ 22,6 milioane lei, ceea ce reprezinta 37,65% din totalul bugetului de 60 de milioane de lei pentru persoanele fizice. Solicitantii mai au la dispozitie 37,4 milioane de lei, suma care va fi disponibila pâna la epuizare, sau pâna la finalul perioadei de depunere a dosarelor de finantare – 24 octombrie.

CASA VERDE 2016. Tot ce trebuie stii despre programul Casa Verde

Care este cuantumul finantarii?

-pâna la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;
-pâna la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;
-pâna la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de caldura, exclusiv pompele de caldura aer-aer.

Care sunt tipurile de proiecte finantate prin program?

Prin program se finanteaza urmatoarele sisteme de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv cele destinate înlocuirii sau completarii sistemelor clasice de încalzire:
-instalarea de panouri solare presurizate/nepresurizate;
-instalarea de pompe de caldura, exclusiv pompele de caldura aer-aer.

Criteriile de eligibilitate a solicitantului?

Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
-este persoana fizica si are domiciliul pe teritoriul României;
-este proprietar/coproprietar al imobilului-teren si al imobilului-constructie pe care se implementeaza sistemul de încalzire pentru care se solicita finantare; imobilele nu trebuie sa faca obiectul unui litigiu în curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
-nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugetul/bugetele local/locale, conform legislatiei nationale în vigoare;
-în activitatea desfasurata anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infractiuni împotriva mediului, prin hotarare judecatoreasca definitiva;
-nu a mai primit finantare în cadrul aceluiasi program pentru acelasi imobil în sesiunile derulate anterior.

Care sunt categoriile de cheltuieli eligibile?

-achizitia de sisteme de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv a celor destinate înlocuirii sau completarii sistemelor clasice de încalzire;
-cheltuielile cu montajul si punerea în functiune a sistemului;
taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabil?.

Cum se comunica rezultatul?

Comunicarea hotarârii Comitetului de avizare al Autoritatii privind proiectele aprobate, respectiv centralizatorul cuprinzând proiectele respinse, se realizeaza prin postarea pe site-ul Autoritatii.

Cum pot contesta rezultatul?

Se poate depune contestatie privind decizia Comitetului director la sediul Autoritatii, în termen de 10 zile lucratoare de la data comunicarii rezultatelor respectiv de la postarea listei cu dosarele de finantare respinse pe site-ul Autoritatii. Comisia de solutionare a contestatiilor, numita prin dispozitie a presedintelui Autoritatii, analizeaza motivele respingerii si înainteaza Comitetului director propunerea de aprobare sau respingere a contestatiei.
Autoritatea solutioneaza contestatia în termen de 30 de zile lucratoare de la înregistrarea acesteia la registratura Autoritatii.

Unde si cum se depune dosarul de acceptare?

Dosarul de finantare se va depune personal, legat, paginat si opisat, într-un singur exemplar, în plic, la agentia judeteana pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul, si se va înregistra într-un registru special pentru acest program, doar în cazul în care dosarul de finantare cuprinde toate documentele potrivit fisei conformitatii administrative. Nu se pot depune modificari ?i completari ulterioare înregistrarii la agentia judeteana pentru protectia mediului.
Solicitantul poate depune dosarul de finantare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.
Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finantare doar o cerere de finantare pentru un singur tip de proiect aferent unui singur imobil respectiv constructie si teren, nu se pot cumula cele doua tipuri de proiecte. În cazul imobilelor cu doi sau mai multi coproprietari se poate depune o singura cerere de finantare, pentru acel imobil, pe sesiune.
Cererea de finantare se completeaza prin tehnoredactare computerizata. Nu se accepta cereri de finantare cu stersaturi sau completari facute manual.

Ce trebuie sa contina dosarul de finantare?

Agentia judeteana pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul procedeaza la completarea fisei administrative ce contine documentele de mai jos:
-cerere de finantare nerambursabila, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, în original;
-decizia emisa de catre autoritatea tutelara competenta teritorial, în copie legalizata, în cazul persoanei puse sub interdictie sau al persoanei asupra careia a fost instituita curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care sa rezulte ca tutorele ori curatorul este expres mandatat sa actioneze si sa încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama si în interesul persoanei ocrotite;
-declaratie pe propria rsspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completata si semnata de catre solicitant, în original;
-actul de identitate al solicitantului, în copie;
-actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, daca este cazul, în copie;
-extras de carte funciara pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finantare, care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren si imobilului-constructie pe care se implementeaza sistemul de încalzire, în original, pentru solicitantii care detin individual un imobil;
-documentul eliberat de autoritatea publica locala, care atesta adresa imobilului, în situatia în care adresa de implementare din cererea de finantare difera de cea din extrasul de carte funciara, în original;
-copia cartii funciare si extras de carte funciara individual?; pentru proprietati comune, pot fi maximum doua unitati individuale trecute pe aceeasi carte funciara, care adunate trebuie sa fie egale cu 1 (un) întreg;
-pentru imobilelele detinute în coproprietate se va depune o declaratie notariala, semnata de toti coproprietarii, din care sa reiasa ca pentru imobilul respectiv se va depune o singura cerere de finantare, precum si persoana solicitanta, în original;
-certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora îsi are domiciliul solicitantul, în original;
-în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune si certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza teritoriala unde va fi implementat proiectul, în original;
-certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, în original;
-certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizata;
-adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, sau extras de cont.